Projekt

 

GMINA WAŁBRZYCH – CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Adama Asnyka 13b jest realizatorem projektu :
,,Dzieci na START”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW

Okres realizacji projektu : 01.01.2018 r. -31.1.2019 r.
Całkowita wartość Projektu: 498 300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 423 555,00 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenie do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wychowanków w 6 wałbrzyskich Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych zarządzanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz 20 członków ich rodzin

Cel ten zostanie zrealizowany przez cele szczegółowe:
1. Wzrost u 36 wychowanków umiejętności społecznych poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej  integracji społecznej
2. Wzrost u 14 wychowanków umiejętności w zakresie planowania własnej kariery zawodowej poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji zawodowej.

3. Wzrost umiejętności wychowawczych u 15 rodzin wychowanków  poprzez inicjowanie ich współpracy 4. Wzrost kompetencji kadry zatrudnionej w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych poprzez objęcie ich superwizją.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba:

 1. przebywająca w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej tj.dzieci przebywające w 1) placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 2) placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego nadzorowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (36 wychowanków)

 2. rodzic należący do kategorii os. zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz os. świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej (20 członków rodzin wychowanków)

Przewidziane wsparcie:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków w ramach którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu skorzystają m.in z następujących Modułów tematycznych:

M1-Intrgracja/współpraca w grupie
M2-wyrażanie uczuć- rozpoznawanie emocji
M3-Komunikacja międzyludzka
M4- Stres oraz metody radzenia sobie z nim
M5- Rozwiązywanie problemów i konfliktów
M6- Asertywność
M7 –Autoprezentacja
M8-Agresja i sposoby radzenia sobie z nią

 1. Doradztwo zawodowe – Badanie predyspozycji zawodowych uczestników
  projektu

Celem zadania jest udzielenie wsparcia 14 wychowankom w wieku 15+ w zakresie przygotowania ich do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej oraz zbadanie ich predyspozycji  zawodowych.

Doradztwo prowadzone będzie w formie:

 1. Spotkań indywidualnych
 2. Zajęć grupowych
 3. Doradztwo zawodowe – próbki pracy
 4. Terapia dramą
 5. Działania psychologiczno – terapeutyczne dla wychowanków Placówek
  Opiekuńczo- Wychowawczych 

Działania prowadzone będą w formie:

1. Terapii EGG Biofeedback

2. Treningu relaksacyjnego

 1. Współpraca z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie
  form pracy z biologiczną rodziną

Działania prowadzone będą w formie:

1.  Treningu umiejętności wychowawczych

2. Aktywnego treningu spędzania czasu z dzieckiem

3. Telefonu zaufania

7. Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej

Przewidziane efekty:

 1. Liczba wychowanków , którzy nabyli kompetencje społeczne po opuszczeniu programu – 36 os

 2. Liczba rodziców wychowanków Placówek Opiekuńczo Wychowawczych , którzy nabyli kompetencje wychowawcze po opuszczeniu programu – 15 os

 3. Liczba wychowanków Placówek Opiekuńczo Wychowawczych , którzy nabyli wiedzę w zakresie własnych predyspozycji zawodowych -14 os.

 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie – 10 os

 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 56 os.

Biuro Projektu:
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
tel.: 74 844 38 85
kom.: 504 092 381