Dom Piątka, ul. Niepodległości 64 Wałbrzych, historia powstania

Dom Piątka
ul. Niepodległości 64
58-303 Wałbrzych

tel. 798 302 541

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom Piątka” jest jednostką organizacyjną Miasta Wałbrzych, powołana Uchwałą nr XXXVIII/474/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/368/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Wałbrzychu z późniejszymi zmianami. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu przy pomocy starszego wychowawcy – koordynatora. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno – interwencyjnego przeznaczoną dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań Domu należy:

  1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

  2. realizowanie planu pomocy dziecku przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny oraz przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie;

  3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

  4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

  5. zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

  6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

  7. zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Zadaniem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum. Kontrolę nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Starszy wychowawca – koordynator: mgr Piotr Jurgielewicz