Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

  • Data publikacji strony internetowej: 15 styczeń 2015
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2021

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://copow.walbrzych.pl/ spełnia wymagania w 96.84 %.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia:
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roksana Szymela, sekretariat@copow.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 844 38 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynki użyteczności publicznej:
ul. Asnyka 13 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
ul. Bema 101 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
ul. Witosa 35 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
ul. Niepodległości 64  Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru poprzez platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma nie posiada napisów w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
ul. Truskawkowa 12 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Budynki użyteczności publicznej:
ul. Asnyka 13 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
ul. Bema 101 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
ul. Witosa 35 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
ul. Niepodległości 64 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
ul. Truskawkowa 12 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem) do wszystkich budynków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu. W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie: e-mail: sekretariat@copow.walbrzych.pl, tel. (korzystając z osoby przybranej): 74 844 38 85, podanie złożone do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczychw Wałbrzychu.

APLIKACJE MOBILNE
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.