Ogłoszenie na stanowisko wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 1 etat

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

wychowawca

w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe:

   1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo

   2. na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

  2. Znajomość przepisów z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 2. Kompetencje osobiste:

  1. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

  2. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

  3. komunikatywność, wrażliwość, empatia,

  4. wysoka kultura osobista,

  5. dyspozycyjność i operatywność,

  6. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,

  7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,

  8. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, włączania się w życie placówki, zdobywania nowych doświadczeń,

  9. umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wychowawcy:

  1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,

  2. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza: planów pomocy dziecku, karty pobytu dziecka,

  3. Praca z grupą – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,

  4. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,

  5. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

 4. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy potwierdzony własnoręcznym podpisem;

  2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;

  3. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły;

  4. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń;

  5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

  8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902 ze zm.) potwierdzone własnoręcznym podpisem;

  10. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;

Uwaga:

 1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 2. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski,

 3. zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. informujemy, iż w miesiącu kwiecień 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawca w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu” w terminie do dnia 18 maja 2018 roku, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Asnyka 13 lok. B, 58-301 Wałbrzych. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Oferty, które wpłyną do Centrum po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

W terminie 5 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym w Wałbrzychu.

Z poważaniem
Dyrektor Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu
mgr Elżbieta Makowska