Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu zostało powołane Uchwałą Nr LVI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Wałbrzychu oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Wałbrzycha:

 1. Dom Jedynka
 2. Dom Dwójka
 3. Dom Trójka
 4. Dom Czwórka
 5. Dom Piątka
 6. Dom Szóstka

Centrum działa w szczególności, na podstawie:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. Poz. 1868 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. nr 292, poz. 1720),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wykonując obsługę placówek Centrum realizuje następujące zadania:

 • prowadzi gospodarkę finansową Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w oparciu o jednostkowe plany finansowe,
 • prowadzi rachunkowość Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • sporządza sprawozdania finansowe Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Centrum i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizuje pracę Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań poszczególnych jednostek,
 • realizuje politykę kadrową Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeprowadza nabór na stanowiska urzędnicze,
 • prowadzi sprawy kadrowe Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • opracowuje regulaminy organizacyjne, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy oraz inne akty wymagane przez przepisy szczególne obowiązujące w Centrum i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • przeprowadza postępowania z zakresu zamówień publicznych,
 • dokonuje zakupów towarów i materiałów koniecznych do funkcjonowania Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Działalnością Centrum kieruje dyrektor. W Centrum funkcjonują dwie komórki organizacyjne: dział ekonomiczno-administracyjny oraz dział pracy opiekuńczo-wychowawczej.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonują:

1. Dział ekonomiczno – administracyjny w skład którego wchodzą:
a) główny księgowy;
b) księgowy;
c) administrator;
d) specjalista ds. kadr i płac.

2. Dział pracy opiekuńczo-wychowawczej w skład którego wchodzą:
a) zastępca dyrektora;
b) pedagodzy;
c) psycholodzy;
d) wychowawcy;
e) opiekunki dziecięce;
f) pracownik socjalny;
g) pielęgniarki.

3. Dział pracowników obsługi w skład którego wchodzą;
a) kucharki;
b) kierowca;
c) pracownik gospodarczy;
d) intendent / magazynier;
e) konserwator.

Dyrektor – mgr Elżbieta Makowska
Wicedyrektor – mgr Katarzyna Pyryt

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30

tel. 74 844 38 85, 74 842 36 50