Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018, poz.1000) – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu ul.Asnyka13/B, 58-301 Wałbrzych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu , ul. Asnyka 13/B , tel. 74 844 38 85 ; 74 8423650 lub Inspektorem Danych Osobowych, drogą elektroniczną : e-mail soltysiak.m@interia.pl , telefonicznie pod numerem 794 189 056 lub pisemnie na adres Centrum.

I. Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych – Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Asnyka 13B, 58-301 Wałbrzych, tel. 74 844 38 85; 74 842 36 50 e-mal: copow.walbrzych@onet.pl

II . Wskazanie Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt tel. 794 189 056 e-mail: soltysiak.m@interia.pl

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana danych dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  4. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika realizacji z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VI. Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt III, Pana/pani dane osobowe mogą być udostępnianie następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratora, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zapewniam Panią/Pana , że wszystkim osobom ,których dane osobowe są przetwarzane w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z powołanego Rozporządzenia ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO „) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych(Dz.U z 2018, poz.1000) , w tym:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych w przypadku , gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych ( tzw. „prawo bycia zapomnianym „)

  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  6. prawo do przenoszenia danych;

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła /-lił Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ADMINISTRATORA Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.