Ogłoszenie o pracę: intendent / magazynier

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu

ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny kandydatów na stanowisko

INTENDENT/MAGAZYNIER

w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 1 etat.

 1. Wymagania niezbędne:

  Intendentem / magazynierem może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.),

  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

  4. spełnia w zakresie wykształcenia jeden z poniższych warunków:

   1. ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe lub uzupełniające studia magisterskie o kierunku gastronomicznym, technologii żywienia zbiorowego albo pokrewnym umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku i posiada doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu intendenta,

   2. posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii żywienia i posiada doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu intendenta,

   3. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę gastronomiczną o specjalności technologii żywienia zbiorowego i posiada doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu intendenta.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość zasad żywienia

  2. znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych

  3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista

  4. odpowiedzialność z realizacje zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej
   organizacji czasu pracy

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. zaopatrywanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w żywność, środki czystości, niezbędny sprzęt

  2. opracowywanie jadłospisu zgodnie z normami żywieniowymi,

  3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad GMP, GHP, HCCP,

  4. nadzór funkcjonowanie kuchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

  5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

 4. Warunki pracy na stanowisku:

  Intendent / magazynier w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu to stanowisko administracyjno–biurowe, dla którego w zakresie podstawowych zadań wynikających z pracy uwzględnia się pracę w pomieszczeniach związaną z obsługą sprzętu takiego jak np. komputer, monitor, niszczarka, ksero, drukarka, telefon, fax, etc. Pomieszczenia biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz warunki w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

 5. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  2. list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  3. kserokopię świadectw ukończenia szkoły,

  4. kserokopię potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń,

  5. kserokopię świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

  6. referencje (mile widziane)

  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem,

  9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Uwaga:

  1. treść składanych przez kandydatów oświadczeń wymienionych w punkcie 5 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze,

  2. dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski,

  3. zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. informujemy, iż w miesiącu marzec 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym zwrotnym dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko intendenta / magazyniera w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu”, w terminie do 13 kwietnia 2018r. do godz. 15:30 osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. B 58-301 Wałbrzych. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Centrum po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. W terminie 5 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

Z poważaniem
Dyrektor Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Makowska